ηλεκτρονικά βιβλία

Η ΑΑΔΕ προχωράει το 2020 στην λειτουργία των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA. H πλατφόρμα myDATA(my Digital Accounting & Tax Application) αφορά όλες τις επιχειρήσεις και είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ, στα οποία παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Η πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε περιλαμβάνει δύο Βιβλία:

 1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.
 2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Τι εγγράφεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ;

 1. Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων

Ως προς τα έσοδα: Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να διαβιβάζει τη σύνοψη όλων των παραστατικών που εκδίδει (τιμολόγια πώλησης ή παροχής, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών). Με τη διαβίβαση της σύνοψης των παραστατικών από την εκδότρια επιχείρηση θα ενημερώνονται αυτόματα όχι μόνο τα έσοδα στα δικά της ηλεκτρονικά βιβλία, αλλά και τα έξοδα στα ηλεκτρονικά βιβλία της λήπτριας επιχείρησης.

Ως προς τα έξοδα: Η κάθε επιχείρηση θα διαβιβάζει τη σύνοψη των παραστατικών που λαμβάνει μόνο στις εξής περιπτώσεις:

–  Αν πρόκειται για παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών προερχόμενα από υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων που εκδίδουν στοιχεία λιανικής, καθώς και για παραστατικά που αφορούν μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων (λ.χ. ιδιώτες, αλλοδαπές επιχειρήσεις).

– Αν πρόκειται για παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών προερχόμενα από εκδότη υπόχρεο σε τήρηση βιβλίων, μόνο εφόσον αυτός παρέλειψε να διαβιβάσει τη σύνοψη των παραστατικών εντός της σχετικής προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν ασυνέπεια της εκδότριας επιχείρησης δεν θα επηρεάζει την ορθή αποτύπωση των φορολογικών αποτελεσμάτων της λήπτριας.

 1. Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών

-Κατάταξη σε συναλλαγές εξόδων σε αγορές-έξοδα-πάγια κ.ά.

-Κατάταξη συναλλαγές εσόδων σε πωλήσεις αγαθών-υπηρεσιών-παγίων κ.ά.)

 1. Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους

Η μεταβίβαση των δεδομένων δύναται να γίνεται με 4 τρόπους.

 1. Λογιστικό/Εμπορικό πρόγραμμα Εταιρίας:

Διαβίβαση της Σύνοψής τους στην myDATA μαζικά μέσω των συστημάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό, ERP) που ήδη χρησιμοποιούν οι Επιχειρήσεις.

 1. Ειδική Φόρμα Καταχώρησης στο aade.gr/myDATA:

Δυνατότητα καταχώρησης της Σύνοψης των Παραστατικών σε Ειδική Φόρμα Καταχώρησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

 1. Συνδεδεμένοι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ) για τις συναλλαγές λιανικής:

Για τις συναλλαγές λιανικής που διενεργούνται υποχρεωτικά με τη χρήση ΦΗΜ που θα είναι συνδεδεμένες με την ΑΑΔΕ.

 1. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση:

Αυτόματη διαβίβαση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων από τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Αντιπαραβολή – διασταύρωση δεδομένων φορολογικών δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων:

Μέσω της πλατφόρμας myDATA, τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των δηλώσεων ΦΠΑ των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους. Η πρώτη αντιπαραβολή θα γίνεται την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των κάθε είδους δηλώσεων. Σε περίπτωση κατ’ αρχήν ασυμφωνίας των δεδομένων, η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει σχετικά αυτοματοποιημένα μηνύματα στις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να προβούν εντός διμήνου στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Αμέσως μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας εναρμόνισης, τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται εκ νέου με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους.

Αν από τη δεύτερη αντιπαραβολή προκύψει ασυμφωνία :

 • Δικαιολογημένη ασυμφωνία. Στην περίπτωση αυτή δεν θα ενεργοποιούνται διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
 • Αδικαιολόγητη Ασυμφωνία. Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα με την αξιολόγηση της σοβαρότητας των αποκλίσεων, η επιχείρηση θα οδηγείται σε φορολογικό έλεγχο και επιβολή κυρώσεων.

Όλες αυτές οι νέες υποχρεώσεις, η ορθή καταχώρηση και αποστολή στοιχείων στο MyDATA καθώς και ο συνεχής έλεγχος και αντιπαραβολή των παραστατικών, κρίνουν την ιδιότητα του λογιστή-φοροτεχνικού της επιχείρησης ίσως πιο απαραίτητη από ποτέ άλλοτε.

Το λογιστικό μας γραφείο στην Θεσσαλονίκη μπορεί να σας εξυπηρετήσει για όλες τις λογιστικές υπηρεσίες σας. Καλέστε μας στο 2310537053  για να σας ενημερώσουμε.