Λογιστικές Υπηρεσίεςγια Επιχειρήσεις.

Επιχειρήσεις

Τήρηση απλογραφικών βιβλίων για Ατομικές Επιχειρήσεις, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες.


 • Λογιστική καταχώρηση παραστατικών
 • Έλεγχος – έκδοση ετήσιων & περιοδικών λογιστικών καταστάσεων
 • Έκδοση και υποβολή παρακρατούμενων φόρων ΦΜΥ,ΦΕΕ και έκτακτων φόρων
 • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων καθώς και των δηλώσεων Intrastat ,όπου απαιτείται με βάση το ετήσιο "κατώφλι" που ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.Μ.Η., Περιφέρεια, Επιμελητήρια).
 • Σύνταξη και υποβολή των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών ΜΥΦ
 • Συμφωνία ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Αντιμετώπιση τακτικών, μερικών ή διασταυρωτικών ελέγχων από οποιαδήποτε φορολογική αρχή.
 • Ενημέρωση για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, οι οποίες έχουν σχέση με τη λειτουργία της εταιρίας.
 • Ενάρξεις Εργασιών (Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής της εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη)
 • Μεταβολές –Διακοπές (Εμπρόθεσμες και Εκπρόθεσμες) Εργασιών
 • Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών & Νομικών Προσώπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5