Διαχείριση Μισθοδοσίαςγια Εταιρείες.

Εταιρείες

Διαχείριση Μισθοδοσίας των υπαλλήλων τις εταιρείας σας.


 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων
 • Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων εισφορών και αποδείξεων πληρωμών εργαζομένων στους πελάτες μας σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail)
 • Κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ
 • Διαχείριση και ηλεκτρονική υποβολή στο διαδικτυακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ Προσλήψεις προσωπικού
 • Συμβάσεις ορισμένου χρόνου & μερικής απασχόλησης
 • Προγράμματα ωρών εργασίας και τροποποιήσεις αυτών
 • Οικειοθελής αποχωρήσεις
 • Καταγγελίες σύμβασης
 • Ετήσιες άδειες προσωπικού
 • Κατάρτιση μηνιαίων ΦΜΥ και μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο
 • Κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο