Η δραστηριοποίηση σε οποιοδήποτε τομέα της ελληνικής αγοράς την δύσκολη εποχή που διανύουμε είναι μια απόφαση που απαιτεί τόλμη, επιμονή και υπομονή. Επιπλέον όλων, η γραφειοκρατική διαδικασία που είναι αναγκαία για την έναρξη επαγγέλματος φαντάζει σε πολλούς νέους επιχειρηματίες μια δύσκολη υπόθεση. Προετοιμάζουμε σε συνεργασία με τους πελάτες μας όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν αποτελεσματικά, σε ένα φορολογικό περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας.

Μία από τις αρχικές αποφάσεις που χρειάζεται να λάβει ο επίδοξος επιχειρηματίας αφορά στην επιλογή του κατάλληλου εταιρικού σχήματος, δηλαδή της νομικής μορφής της επιχείρησής του. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να αποφασίσει αν πρόκειται να στηριχθεί αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις (ατομική επιχείρηση/ελεύθερος επαγγελματίας) ή αν θα συνεργαστεί με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ώστε να ιδρύσει εταιρεία. Κάθε νομική μορφή επιχείρησης έχει ειδικά χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ενώ εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες και στόχους.

Εφόσον λοιπόν καταλήξετε στην μορφή της εταιρίας (ή ατομική επιχείρηση/ελεύθερος επαγγελματίας) που είναι κατάλληλη και συμφέρουσα σύμφωνα με τις ανάγκες σας, προκειμένου να σας διευκολύνουμε, συγκεντρώσαμε και σας παραθέτουμε τι χρειάζεται για την Έναρξη Επιχείρησης ;

 

Τι χρειάζεται για έναρξη Ατομικής επιχείρησης/ελεύθερου επαγγελματία :

Ορισμός ΚΑΔ (Κωδικός αριθμός δραστηριότητας)

Το πρώτο βήμα είναι να βρείτε τον ΚΑΔ που αντιστοιχεί στην κύρια δραστηριότητα  που θέλετε να ασκήσετε. Το ίδιο ισχύει και με τις δευτερεύουσες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν. Στην ιστοσελίδα του taxheaven μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε τους αντίστοιχους ΚΑΔ. https://www.taxheaven.gr/default/pages/codes-kad

Επαγγελματική έδρα

Προκειμένου να ασκήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι απαραίτητο να έχετε επαγγελματική έδρα. Η έδρα σας μπορεί να είναι είτε μισθωμένη, είτε ιδιόκτητη ή η οικία σας εάν η νομοθεσία για την δραστηριότητα που επιλέξατε να ασκήσετε το επιτρέπει.

Εγγραφή στον αρμόδιο ΕΦΚΑ

Για να κάνετε εγγραφή στον αρμόδιο ΕΦΚΑ θα χρειαστείτε τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας
 2. Βεβαίωση απογραφής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΑ-κλπ)
 3. Φωτοτυπία πρώτων ενσήμων
  • Μπορείτε να τα εκτυπώσετε από το Ενιαίο Μητρώο Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» με τους κωδικούς του Taxisnet https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx
 1. ΑΜΚΑ-ΑΦΜ (επίσημη απόδοση)
 2. Κινητό τηλέφωνο – email ασφαλισμένου- iban τραπέζης
 3. Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 4. Αποδεικτικό επαγγελματικής έδρας
 • Για μισθωμένη : Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
 • Για ιδιόκτητη : Αντίγραφο Ε9 (και του συνιδιοκτήτη εάν υπάρχει)
 • Για παραχωρούμενη: Υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης με γνήσιο υπογραφής

-Μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε τη βεβαίωση έναρξης ΕΦΚΑ.

-Αφού ολοκληρώσετε την έναρξη εργασιών στην Εφορία, επιστρέφετε στον ΕΦΚΑ και καταθέτετε ένα αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών που θα σας δοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.

Έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ

Για να ολοκληρώσετε την έναρξη στο τμήμα του μητρώο της ΔΟΥ θα χρειαστείτε:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας
 2. Βεβαίωση έναρξης ΕΦΚΑ
 3. Συμπληρωμένο έντυπο μητρώου Μ2 και έντυπο Μ1 αν έχετε αλλαγές στα ατομικά στοιχεία σας (αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση κτλ) http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/e_entipa/e_entipa_docs.html
 4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (εάν απαιτείται)
 5. Αποδεικτικό επαγγελματικής έδρας
 • Για μισθωμένη : Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
 • Για ιδιόκτητη : Αντίγραφο Ε9 (και του συνιδιοκτήτη εάν υπάρχει)
 • Για παραχωρούμενη: Υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης με γνήσιο υπογραφής

Από την ΔΟΥ θα λάβετε βεβαίωση έναρξης εργασιών της οποίας τα αντίγραφα θα προσκομίζετε όποτε σας ζητούνται.

Εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο

Η εγγραφή στο Επιμελητήριο γίνεται με ένα απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης από την Εφορία.

 

Τι χρειάζεται για έναρξη επιχείρησης – σύσταση εταιρείας Ο.Ε/Ε.Ε/Ι.Κ.Ε/Ε.Π.Ε :

Η σύσταση εταιρειών μετά τη θεσμοθέτηση του άρθρου 8 του Ν.4441/2016 γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ).  Σήμερα μέσω της πλατφόρμας μπορούν να συσταθούν ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), είτε μονοπρόσωπες είτε πολυπρόσωπες, ομόρρυθμες (ΟΕ) και ετερόρρυθμες (ΕΕ) εταιρείες, καθώς και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται και οι υπόλοιπες νομικές μορφές (ΑΕ).

Τα προαπαιτούμενα για να συστήσει κάποιος εταιρεία μέσω e-ΥΜΣ είναι οι ιδρυτές της να έχουν Ικανότητα δικαιοπραξίας, Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ, Κατάλληλη άδεια διαμονής αν προέρχονται από Τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα μας ή πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπική εταιρεία. Σχετική νομοθεσία: ν. 4251/2014 (A’ 80)

Καταστατικό σύστασης

Το καταστατικό σύστασης πρέπει να περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν.4441/2016 (Α’ 227) και στα άρθρα 249 επ. του Ν.4072/2012 (Α’ 86) το οποίο

είναι :

 1. Στοιχεία εταίρων (Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός, ΑΦΜ,  ΑΔΤ, ΔΟΥ, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση Κατοικίας)
 2. Εταιρικός τύπος
 3. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος
 4. Έδρα εταιρείας
 5. Σκοπός της εταιρείας (Στο σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της)
 6. Διάρκεια
 7. Κεφάλαιο εταιρείας – ποσοστό συμμετοχής εταίρων
 8. Ορισμός διαχειριστών – εκπροσώπων
 9. Υπογραφές όλων των εταίρων

Μπορείτε να αναζητήσετε πρότυπο καταστατικό σύμφωνα με τον τύπο της εταιρείας από την επίσημη σελίδα της e-ΥΜΣ.  Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση πρότυπου καταστατικού μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο ο οποίος θα σας συντάξει το καταστατικό με τις επιπλέον παραγράφους που θέλετε να προσθέσετε.

Διαδικασία Σύστασης μέσω της e-ΥΜΣ

 1. Ένας εκ των ιδρυτών ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού χρήστη που διαθέτει για την πρόσβαση στο Taxisnet και εισέρχεται στη ψηφιακή πλατφόρμα. Προαιρετικά, μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο επωνυμίας, έλεγχο ΚΑΔ και υπολογισμό κόστους σύστασης πριν ταυτοποιηθείτε από το σύστημα.
 2. Μετά την ταυτοποίηση, δημιουργείτε φάκελο σύστασης και συμπληρώνετε ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού, κάνετε ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και συμπληρώνετε όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία.
 3. Όλοι οι ιδρυτές θα λάβουν email και διαδοχικά θα πρέπει να υπογράψουν ηλεκτρονικά το καταστατικό είτε με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή) είτε με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή).
 4. Μετά την υπογραφή-αποδοχή της αίτησης σύστασης, ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης.
 5. Υποβάλλετε το αίτημα της σύστασης.

Το σύστημα της e-YMΣ μετά την υποβολή του αιτήματος σύστασης :

 1. Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) σύστασης
 2. Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
 3. Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ
 4. Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο TAXISNET τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ
 5. Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του TAXISNET για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο TAXISNET.
 6. Εγγράφει την συσταθείσα εταιρεία στο αρμόδιο Επιμελητήριο
 7. Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας
 8. Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες
 9. Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Με όποιον τρόπο επιλέξετε να δραστηριοποιηθείτε (ατομική επιχείρηση/ελεύθερος επαγγελματίας/εταιρεία) θα χρειαστείτε :

 1. Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης σας (ΑΦΜ, Επωνυμία (επιπλέον Διακριτικό τίτλο για τις εταιρείες), Δραστηριότητα, Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας,  ΔΟΥ, τηλέφωνο)
 2. Τιμολόγιο – Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών ή πρόγραμμα που σας επιτρέπει να εκδώσετε τα παραστατικά σας από τον υπολογιστή. Σημειώνουμε ότι η θεώρηση βιβλίων και Στοιχείων έχει καταργηθεί από 01/01/2014
 3. Φορολογικό μηχανισμό ή Φορολογική Ταμειακή Μηχανή των οποίων η λειτουργία πρέπει να δηλωθεί στο TAXISNET
 4. Ιστοσελίδα (website) προαιρετικά
 5. Κλειδάριθμο για ατομική επιχείρηση/ελεύθερο επαγγελματία :
 • Αίτηση εγγραφής μέσω Taxisnet
 • Παραλαβή κλειδαρίθμου από ΔΟΥ
 • Ενεργοποίηση λογαριασμού στο Taxisnet

Τι χρειάζεται η Έναρξη Επιχείρησης;

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν γενικές κατευθύνσεις  και οδηγίες σύμφωνα με τις έως σήμερα εγκυκλίους και την κείμενη νομοθεσία. Όμως κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και θα ήταν χρήσιμο οι φορολογούμενοι να συμβουλεύονται τους λογιστές τους προκειμένου να αποφύγουν λανθασμένες κινήσεις οι οποίες θα τους κοστίσουν χρόνο και ενδεχομένως χρήματα.

Εμείς είμαστε ένα Λογιστικό Γραφείο με έδρα την Θεσσαλονίκη που μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας συμβουλέψουμε σε όποια λογιστική υπηρεσία χρειάζεστε .