ηλεκτρονικά βιβλία

Ηλεκτρονικά Βιβλία (myDATA) από το 2020

ηλεκτρονικά βιβλία

Η ΑΑΔΕ προχωράει το 2020 στην λειτουργία των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA. H πλατφόρμα myDATA(my Digital Accounting & Tax Application) αφορά όλες τις επιχειρήσεις και είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ, στα οποία παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Η πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε περιλαμβάνει δύο Βιβλία:

 1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.
 2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Τι εγγράφεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ;

 1. Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων

Ως προς τα έσοδα: Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να διαβιβάζει τη σύνοψη όλων των παραστατικών που εκδίδει (τιμολόγια πώλησης ή παροχής, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών). Με τη διαβίβαση της σύνοψης των παραστατικών από την εκδότρια επιχείρηση θα ενημερώνονται αυτόματα όχι μόνο τα έσοδα στα δικά της ηλεκτρονικά βιβλία, αλλά και τα έξοδα στα ηλεκτρονικά βιβλία της λήπτριας επιχείρησης.

Ως προς τα έξοδα: Η κάθε επιχείρηση θα διαβιβάζει τη σύνοψη των παραστατικών που λαμβάνει μόνο στις εξής περιπτώσεις:

-  Αν πρόκειται για παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών προερχόμενα από υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων που εκδίδουν στοιχεία λιανικής, καθώς και για παραστατικά που αφορούν μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων (λ.χ. ιδιώτες, αλλοδαπές επιχειρήσεις).

- Αν πρόκειται για παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών προερχόμενα από εκδότη υπόχρεο σε τήρηση βιβλίων, μόνο εφόσον αυτός παρέλειψε να διαβιβάσει τη σύνοψη των παραστατικών εντός της σχετικής προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν ασυνέπεια της εκδότριας επιχείρησης δεν θα επηρεάζει την ορθή αποτύπωση των φορολογικών αποτελεσμάτων της λήπτριας.

 1. Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών

-Κατάταξη σε συναλλαγές εξόδων σε αγορές-έξοδα-πάγια κ.ά.

-Κατάταξη συναλλαγές εσόδων σε πωλήσεις αγαθών-υπηρεσιών-παγίων κ.ά.)

 1. Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους

Η μεταβίβαση των δεδομένων δύναται να γίνεται με 4 τρόπους.

 1. Λογιστικό/Εμπορικό πρόγραμμα Εταιρίας:

Διαβίβαση της Σύνοψής τους στην myDATA μαζικά μέσω των συστημάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό, ERP) που ήδη χρησιμοποιούν οι Επιχειρήσεις.

 1. Ειδική Φόρμα Καταχώρησης στο aade.gr/myDATA:

Δυνατότητα καταχώρησης της Σύνοψης των Παραστατικών σε Ειδική Φόρμα Καταχώρησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

 1. Συνδεδεμένοι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ) για τις συναλλαγές λιανικής:

Για τις συναλλαγές λιανικής που διενεργούνται υποχρεωτικά με τη χρήση ΦΗΜ που θα είναι συνδεδεμένες με την ΑΑΔΕ.

 1. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση:

Αυτόματη διαβίβαση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων από τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Αντιπαραβολή - διασταύρωση δεδομένων φορολογικών δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων:

Μέσω της πλατφόρμας myDATA, τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των δηλώσεων ΦΠΑ των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους. Η πρώτη αντιπαραβολή θα γίνεται την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των κάθε είδους δηλώσεων. Σε περίπτωση κατ’ αρχήν ασυμφωνίας των δεδομένων, η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει σχετικά αυτοματοποιημένα μηνύματα στις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να προβούν εντός διμήνου στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Αμέσως μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας εναρμόνισης, τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται εκ νέου με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους.

Αν από τη δεύτερη αντιπαραβολή προκύψει ασυμφωνία :

 • Δικαιολογημένη ασυμφωνία. Στην περίπτωση αυτή δεν θα ενεργοποιούνται διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
 • Αδικαιολόγητη Ασυμφωνία. Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα με την αξιολόγηση της σοβαρότητας των αποκλίσεων, η επιχείρηση θα οδηγείται σε φορολογικό έλεγχο και επιβολή κυρώσεων.

Όλες αυτές οι νέες υποχρεώσεις, η ορθή καταχώρηση και αποστολή στοιχείων στο MyDATA καθώς και ο συνεχής έλεγχος και αντιπαραβολή των παραστατικών, κρίνουν την ιδιότητα του λογιστή-φοροτεχνικού της επιχείρησης ίσως πιο απαραίτητη από ποτέ άλλοτε.

Το λογιστικό μας γραφείο στην Θεσσαλονίκη μπορεί να σας εξυπηρετήσει για όλες τις λογιστικές υπηρεσίες σας. Καλέστε μας στο 2310537053  για να σας ενημερώσουμε.


Πώς να βρείτε έναν καλό λογιστή

Πώς να βρείτε έναν καλό λογιστή για τις επιχειρήσεις σας

Ένας καλός λογιστής θα σας βοηθήσει σε περισσότερα από ότι απλά στους φόρους

Πώς να βρείτε έναν καλό λογιστή

Οι υπηρεσίες ενός καλού λογιστή μπορούν να είναι ανεκτίμητες για τις επιχειρήσεις σας. Ένας λογιστής θα κάνει καλή δουλειά στην τήρηση αρχείων, αλλά για να περιηγηθείτε στο λαβύρινθο των φορολογικών νόμων και να έχετε  τις οικονομικές συμβουλές που χρειάζεστε για να διαχειριστείτε και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, χρειάζεστε έναν καλό λογιστή.

Ενώ έχουμε την τάση να συσχετίζουμε τους λογιστές με τους φόρους, διατηρώντας σας ενήμερους για φορολογικές αλλαγές και κάνοντας τους φόρους σας δεν είναι οι μόνες υπηρεσίες που παρέχει ένας καλός λογιστής.

Είτε αναρωτιέστε τι πρέπει να ενσωματώσετε την επιχείρησή σας είτε να προσπαθήσετε να αποφασίσετε αν θα πρέπει να αγοράσετε ή να μισθώσετε έναν εμπορικό χώρο, ένας καλός λογιστής θα μπορεί να σας πει πώς μια τέτοια κίνηση θα επηρεάσει τους φόρους σας ή/και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας . Αν δεν έχετε έναν λογιστή που συνεργάζεται με την επιχείρησή σας, χρειάζεστε ένα! Αλλά είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο για να βρείτε τον λογιστή που είναι ο καλύτερος για εσάς και την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Πώς να βρείτε έναν καλό λογιστή

1) Παραπομπές - ρωτήστε άλλους επιχειρηματίες για τους λογιστές τους.

Μάθετε για τους λογιστές άλλων επιχειρηματιών και πόσο ικανοποιημένοι είναι με τις υπηρεσίες που παρέχει ο λογιστής τους. Εάν δεν μπορείτε ή δεν μπορείτε να πάρετε αξιόλογες παραπομπές χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο, χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο.

Όταν καλείτε, πείτε τι κάνετε και ζητήστε το όνομα ή τα ονόματα των λογιστών που είναι εξοικειωμένοι με τον τύπο της επιχείρησής σας.

2) Προετοιμάστε μια σύντομη λίστα ερωτήσεων που θέλετε να συζητήσετε

Μην ντρέπεστε να ρωτήσετε για τη χρέωση. Ρωτήστε σχετικά με τη χρέωση και πώς αυτή καθορίζεται. Κάντε μια ερώτηση σχετικά με την τηλεφωνική τους πολιτική ή / και την πολιτική ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι σημαντικό να επικοινωνείτε εύκολα με τον λογιστή σας όταν έχετε μια ερώτηση. Συχνά μπορεί να έχετε μια γρήγορη ερώτηση που μπορεί να απαντηθεί μέσω σύντομης τηλεφωνικής κλήσης ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ανακαλύψτε τι ο νέος σας υποψήφιος λογιστής θα χρεώσει για μια βασική φορολογική δήλωση επιχειρήσεων. (Να είστε έτοιμοι να πάρετε ένα αντίγραφο της δήλωσης του προηγούμενου έτους όταν συναντηθείτε μαζί του και να του ζητήσετε να σας δώσει μια κατά προσέγγιση εκτίμηση του κόστους προετοιμασίας).

Είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν λογιστή που είναι εξοικειωμένος με τις ειδικές απαιτήσεις της επιχείρησής σας ή / και τη φορολογική σας κατάσταση. Για παράδειγμα:

 • Εάν η επιχείρησή σας σχετίζεται με το διαδίκτυο, θα θέλετε να μάθετε αν ο λογιστής είναι εξοικειωμένος με το ηλεκτρονικό εμπόριο.
 • Εάν η επιχείρησή σας περιλαμβάνει περιόδους εργασίας σε άλλες χώρες, χρειάζεστε έναν λογιστή που έχει γνώση των διεθνών φορολογικών ζητημάτων.
 • Εάν σκέφτεστε να εξαγάγετε, ρωτήστε πώς ο λογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια στρατηγική εξαγωγής.

3) Γνωρίστε με τον μελλοντικό λογιστή (ες) που έχετε επιλέξει και ρωτήστε τις ερωτήσεις σας.

Δεν υπάρχει τίποτα σαν μια προσωπική συνάντηση για να μετρήσετε πόσο καλά θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με κάποιο άλλο άτομο. Εκτός από την εκτίμηση της γνώσης του λογιστή, δείτε πόσο άνετα είστε μαζί του και πόσο καλά οι δυο σας επικοινωνείτε μεταξύ σας.  Όταν επιλέγετε έναν λογιστή για την επιχείρησή σας, πρόκειται να δημιουργήσετε μια μακροπρόθεσμη σχέση, και το να αισθάνεστε άνετα μαζί του, είναι σημαντικό. Εξάλλου, ένας λογιστής δεν είναι μόνο ένας φορολογικός συντάκτης. Αυτός ή αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα σχέδιο για το μέλλον της επιχείρησής σας.

Μπορείτε να επισκεφτείτε το λογιστικό μας γραφείο στην Θεσσαλονίκη ή να μας καλέσετε στο 2310537053 και να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με την επιχείρηση σας.


φορολογικές δηλώσεις 2018

Τι χρειάζεται να ξέρω για να υποβάλλω τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2018?

Φορολογικές δηλώσεις 2018.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογικής δήλωσης(Ε1) έχουν όλοι οι φορολογούμενοι που είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους είτε αποκτούν εισόδημα είτε όχι. Από την υποχρέωση δεν εξαιρούνται τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα εφόσον αποκτούν εισόδημα. Υποχρέωση υποβολής έχουν επίσης και οι κάτοικοι εξωτερικού μόνο αν αποκτούν εισόδημα φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο στην Ελλάδα.

Η εφαρμογή για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος έτους 2018 είναι διαθέσιμη και μπορείτε να απευθυνθείτε σε λογιστή προκειμένου να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι μέχρι τις 30/06/2019, εκτός εάν οριστεί μεταγενέστερη ημερομηνία δυνάμει σχετικής απόφασης.

Φέτος, για πρώτη χρονιά οι σύζυγοι δύνανται να υποβάλλουν χωριστά τη φορολογική τους δήλωση. Προϋπόθεση αυτού είναι τουλάχιστον ο ένας εκ των συζύγων να έχει προβεί σε δήλωση- γνωστοποίηση της επιλογής του για υποβολή χωριστής δήλωσης, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ. Η γνωστοποίηση αυτή αφορά μόνο το τρέχον έτος και πρέπει να επικαιροποιείται κάθε έτος αν οι σύζυγοι εξακολουθούν να επιθυμούν να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις. Ανεξάρτητα από την υποβολή κοινής ή μη δήλωσης, θα διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και θα εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού (εκκαθαριστικά).

Φορολογικές δηλώσεις 2018

Τα ελάχιστα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε να προσκομίσετε στο λογιστή για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι:

 • Κωδικοί πρόσβασης στο Τaxisnet και ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Λογαριασμό ΔΕΗ της κατοικίας ώστε να  εντοπιστεί ο αριθμός παροχής ρεύματος
 • Αριθμό λογαριασμού τραπέζης iban

Ωστόσο, εκτός από τους κωδικούς που είναι προ-συμπληρωμένοι από τους αρμόδιους φορείς, επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ίσως χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά, ο λογιστής θα σας ενημερώσει τι χρειάζεται για την ορθή υποβολή της δικής σας δήλωσης.

Ερώτηση: Μπορώ να υποβάλλω μόνος μου τη δήλωση μου;

Ακόμη και αν είστε αρκετά ενημερωμένοι και αποφασίσετε να κάνετε μόνοι σας την φορολογική σας δήλωση, υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνετε λάθος, καθώς υπάρχουν παγίδες και ασάφειες. Είναι ήδη γνωστό σε όλους ότι συμβαίνουν συνεχείς αλλαγές στην κωδικοποίηση των εντύπων και στο φορολογικό μας σύστημα. Εκτός λοιπόν από πιθανά λάθη, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και φορο-ελαφρύνσεις που ενδεχομένως αγνοείτε. Χωρίς αυτές θα χάσετε την ευκαιρία να μειώσετε το ποσό του φόρου που σας αναλογεί, ή να αυξήσετε μία ενδεχόμενη επιστροφή φόρου. Πολλοί φορολογούμενοι έρχονται αντιμέτωποι με αυξημένους φόρους ή και μεγάλα πρόστιμα, ακόμα και από σχετικά μικρά λάθη. Συνεπώς είναι προτιμότερο να απευθυνθείτε σε έναν λογιστή να υποβάλλει ευθύς εξαρχής τη δήλωση σας.

Για να κάνετε τις φορολογικές δηλώσεις για το 2018 καλέστε μας στο τηλέφωνο : 6907688100

Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη


έναρξη επιχείρησης τι χρειάζεται

Έναρξη Επιχείρησης - Τι χρειάζεται ;

Η δραστηριοποίηση σε οποιοδήποτε τομέα της ελληνικής αγοράς την δύσκολη εποχή που διανύουμε είναι μια απόφαση που απαιτεί τόλμη, επιμονή και υπομονή. Επιπλέον όλων, η γραφειοκρατική διαδικασία που είναι αναγκαία για την έναρξη επαγγέλματος φαντάζει σε πολλούς νέους επιχειρηματίες μια δύσκολη υπόθεση. Προετοιμάζουμε σε συνεργασία με τους πελάτες μας όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν αποτελεσματικά, σε ένα φορολογικό περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας.

Μία από τις αρχικές αποφάσεις που χρειάζεται να λάβει ο επίδοξος επιχειρηματίας αφορά στην επιλογή του κατάλληλου εταιρικού σχήματος, δηλαδή της νομικής μορφής της επιχείρησής του. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να αποφασίσει αν πρόκειται να στηριχθεί αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις (ατομική επιχείρηση/ελεύθερος επαγγελματίας) ή αν θα συνεργαστεί με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ώστε να ιδρύσει εταιρεία. Κάθε νομική μορφή επιχείρησης έχει ειδικά χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ενώ εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες και στόχους.

Εφόσον λοιπόν καταλήξετε στην μορφή της εταιρίας (ή ατομική επιχείρηση/ελεύθερος επαγγελματίας) που είναι κατάλληλη και συμφέρουσα σύμφωνα με τις ανάγκες σας, προκειμένου να σας διευκολύνουμε, συγκεντρώσαμε και σας παραθέτουμε τι χρειάζεται για την Έναρξη Επιχείρησης ;

 

Τι χρειάζεται για έναρξη Ατομικής επιχείρησης/ελεύθερου επαγγελματία :

Ορισμός ΚΑΔ (Κωδικός αριθμός δραστηριότητας)

Το πρώτο βήμα είναι να βρείτε τον ΚΑΔ που αντιστοιχεί στην κύρια δραστηριότητα  που θέλετε να ασκήσετε. Το ίδιο ισχύει και με τις δευτερεύουσες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν. Στην ιστοσελίδα του taxheaven μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε τους αντίστοιχους ΚΑΔ. https://www.taxheaven.gr/default/pages/codes-kad

Επαγγελματική έδρα

Προκειμένου να ασκήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι απαραίτητο να έχετε επαγγελματική έδρα. Η έδρα σας μπορεί να είναι είτε μισθωμένη, είτε ιδιόκτητη ή η οικία σας εάν η νομοθεσία για την δραστηριότητα που επιλέξατε να ασκήσετε το επιτρέπει.

Εγγραφή στον αρμόδιο ΕΦΚΑ

Για να κάνετε εγγραφή στον αρμόδιο ΕΦΚΑ θα χρειαστείτε τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας
 2. Βεβαίωση απογραφής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΑ-κλπ)
 3. Φωτοτυπία πρώτων ενσήμων
  • Μπορείτε να τα εκτυπώσετε από το Ενιαίο Μητρώο Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» με τους κωδικούς του Taxisnet https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx
 1. ΑΜΚΑ-ΑΦΜ (επίσημη απόδοση)
 2. Κινητό τηλέφωνο – email ασφαλισμένου- iban τραπέζης
 3. Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 4. Αποδεικτικό επαγγελματικής έδρας
 • Για μισθωμένη : Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
 • Για ιδιόκτητη : Αντίγραφο Ε9 (και του συνιδιοκτήτη εάν υπάρχει)
 • Για παραχωρούμενη: Υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης με γνήσιο υπογραφής

-Μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε τη βεβαίωση έναρξης ΕΦΚΑ.

-Αφού ολοκληρώσετε την έναρξη εργασιών στην Εφορία, επιστρέφετε στον ΕΦΚΑ και καταθέτετε ένα αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών που θα σας δοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.

Έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ

Για να ολοκληρώσετε την έναρξη στο τμήμα του μητρώο της ΔΟΥ θα χρειαστείτε:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας
 2. Βεβαίωση έναρξης ΕΦΚΑ
 3. Συμπληρωμένο έντυπο μητρώου Μ2 και έντυπο Μ1 αν έχετε αλλαγές στα ατομικά στοιχεία σας (αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση κτλ) http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/e_entipa/e_entipa_docs.html
 4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (εάν απαιτείται)
 5. Αποδεικτικό επαγγελματικής έδρας
 • Για μισθωμένη : Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
 • Για ιδιόκτητη : Αντίγραφο Ε9 (και του συνιδιοκτήτη εάν υπάρχει)
 • Για παραχωρούμενη: Υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης με γνήσιο υπογραφής

Από την ΔΟΥ θα λάβετε βεβαίωση έναρξης εργασιών της οποίας τα αντίγραφα θα προσκομίζετε όποτε σας ζητούνται.

Εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο

Η εγγραφή στο Επιμελητήριο γίνεται με ένα απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης από την Εφορία.

 

Τι χρειάζεται για έναρξη επιχείρησης - σύσταση εταιρείας Ο.Ε/Ε.Ε/Ι.Κ.Ε/Ε.Π.Ε :

Η σύσταση εταιρειών μετά τη θεσμοθέτηση του άρθρου 8 του Ν.4441/2016 γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ).  Σήμερα μέσω της πλατφόρμας μπορούν να συσταθούν ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), είτε μονοπρόσωπες είτε πολυπρόσωπες, ομόρρυθμες (ΟΕ) και ετερόρρυθμες (ΕΕ) εταιρείες, καθώς και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται και οι υπόλοιπες νομικές μορφές (ΑΕ).

Τα προαπαιτούμενα για να συστήσει κάποιος εταιρεία μέσω e-ΥΜΣ είναι οι ιδρυτές της να έχουν Ικανότητα δικαιοπραξίας, Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ, Κατάλληλη άδεια διαμονής αν προέρχονται από Τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα μας ή πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπική εταιρεία. Σχετική νομοθεσία: ν. 4251/2014 (A’ 80)

Καταστατικό σύστασης

Το καταστατικό σύστασης πρέπει να περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν.4441/2016 (Α’ 227) και στα άρθρα 249 επ. του Ν.4072/2012 (Α’ 86) το οποίο

είναι :

 1. Στοιχεία εταίρων (Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός, ΑΦΜ,  ΑΔΤ, ΔΟΥ, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση Κατοικίας)
 2. Εταιρικός τύπος
 3. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος
 4. Έδρα εταιρείας
 5. Σκοπός της εταιρείας (Στο σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της)
 6. Διάρκεια
 7. Κεφάλαιο εταιρείας – ποσοστό συμμετοχής εταίρων
 8. Ορισμός διαχειριστών – εκπροσώπων
 9. Υπογραφές όλων των εταίρων

Μπορείτε να αναζητήσετε πρότυπο καταστατικό σύμφωνα με τον τύπο της εταιρείας από την επίσημη σελίδα της e-ΥΜΣ.  Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση πρότυπου καταστατικού μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο ο οποίος θα σας συντάξει το καταστατικό με τις επιπλέον παραγράφους που θέλετε να προσθέσετε.

Διαδικασία Σύστασης μέσω της e-ΥΜΣ

 1. Ένας εκ των ιδρυτών ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού χρήστη που διαθέτει για την πρόσβαση στο Taxisnet και εισέρχεται στη ψηφιακή πλατφόρμα. Προαιρετικά, μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο επωνυμίας, έλεγχο ΚΑΔ και υπολογισμό κόστους σύστασης πριν ταυτοποιηθείτε από το σύστημα.
 2. Μετά την ταυτοποίηση, δημιουργείτε φάκελο σύστασης και συμπληρώνετε ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού, κάνετε ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και συμπληρώνετε όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία.
 3. Όλοι οι ιδρυτές θα λάβουν email και διαδοχικά θα πρέπει να υπογράψουν ηλεκτρονικά το καταστατικό είτε με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή) είτε με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή).
 4. Μετά την υπογραφή-αποδοχή της αίτησης σύστασης, ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης.
 5. Υποβάλλετε το αίτημα της σύστασης.

Το σύστημα της e-YMΣ μετά την υποβολή του αιτήματος σύστασης :

 1. Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) σύστασης
 2. Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
 3. Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ
 4. Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο TAXISNET τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ
 5. Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του TAXISNET για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο TAXISNET.
 6. Εγγράφει την συσταθείσα εταιρεία στο αρμόδιο Επιμελητήριο
 7. Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας
 8. Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες
 9. Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Με όποιον τρόπο επιλέξετε να δραστηριοποιηθείτε (ατομική επιχείρηση/ελεύθερος επαγγελματίας/εταιρεία) θα χρειαστείτε :

 1. Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης σας (ΑΦΜ, Επωνυμία (επιπλέον Διακριτικό τίτλο για τις εταιρείες), Δραστηριότητα, Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας,  ΔΟΥ, τηλέφωνο)
 2. Τιμολόγιο – Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών ή πρόγραμμα που σας επιτρέπει να εκδώσετε τα παραστατικά σας από τον υπολογιστή. Σημειώνουμε ότι η θεώρηση βιβλίων και Στοιχείων έχει καταργηθεί από 01/01/2014
 3. Φορολογικό μηχανισμό ή Φορολογική Ταμειακή Μηχανή των οποίων η λειτουργία πρέπει να δηλωθεί στο TAXISNET
 4. Ιστοσελίδα (website) προαιρετικά
 5. Κλειδάριθμο για ατομική επιχείρηση/ελεύθερο επαγγελματία :
 • Αίτηση εγγραφής μέσω Taxisnet
 • Παραλαβή κλειδαρίθμου από ΔΟΥ
 • Ενεργοποίηση λογαριασμού στο Taxisnet

Τι χρειάζεται η Έναρξη Επιχείρησης;

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν γενικές κατευθύνσεις  και οδηγίες σύμφωνα με τις έως σήμερα εγκυκλίους και την κείμενη νομοθεσία. Όμως κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και θα ήταν χρήσιμο οι φορολογούμενοι να συμβουλεύονται τους λογιστές τους προκειμένου να αποφύγουν λανθασμένες κινήσεις οι οποίες θα τους κοστίσουν χρόνο και ενδεχομένως χρήματα.

Εμείς είμαστε ένα Λογιστικό Γραφείο με έδρα την Θεσσαλονίκη που μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας συμβουλέψουμε σε όποια λογιστική υπηρεσία χρειάζεστε .